Stichting Cyber Media World kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

• Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie
• Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over onze software of services op te vragen.
• Waar toegestaan, kan Stichting Cyber Media World informatie verzamelen over bepaalde personen en bedrijven, verkregen door andere partijen. Dit helpt ons om onze administratie up to date te houden, uit te breiden en te analyseren. Maar ook om nieuwe klanten te identificeren en producten en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn.

Stichting Cyber Media World kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

• Uw aanvraag te verwerken, voor wat betreft onze software of services, inclusief het downloaden van white papers.
• Uw verklaringen, facturen, of betalingen te verzamelen of naar u op te sturen
• U relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie, aanbiedingen over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.

Andere websites
Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de Stichting Cyber Media World websites. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Cookies
Wanneer u de Stichting Cyber Media World website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde Cookies maken de website(s) van Stichting Cyber Media World nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website(s) te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

Stichting Cyber Media World websites kunnen cookies verstrekken voor deze doeleinden:
• Analyse – Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren
• Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.

Veiligheid
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Stichting Cyber Media World zal uw informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de industriestandaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert.

We kunnen uw persoonlijke informatie en / of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

Updates voor dit beleid
Stichting Cyber Media World kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

Contact

Als u contact wilt opnemen met Stichting Cyber Media World over een aspect van ons privacybeleid, gebruikt u onderstaande gegevens.

Data Beheerder
Patrick de Ritter Vlamoven 34 6826 TN Arnhem +31 (0)26 791 3110 info@cybermediaworld.nl

ENGLISH VERSION


Cyber ​​Media World Foundation can use your personal data to:
• Process your request regarding our software or services, including downloading white papers.
• Collect or send to you your statements, invoices, or payments
• Provide you with relevant marketing messages such as email newsletters, marketing information, offers about services. All according to the new laws or when requested by you.

Other websites
Our website contains links to other websites, which may be our customers, partners, YouTube videos or other websites. Our privacy policy only applies to the Cyber ​​Media World Foundation websites. So when using these links to other websites, you should also check their privacy policies if you want to be fully aware of their privacy policies.

Cookies
When you visit the Cyber ​​Media World Foundation website, a small file is placed on your computer’s hard drive. These so-called Cookies make the website(s) of the Cyber ​​Media World Foundation more useful by storing information about your preferences. This will make it easier for you to log in and use the website(s) in the future. Cookies do not personally identify an internet user, but a user’s computer is identified. Most web browsers automatically accept cookies, but if you prefer, you can set your browser to prevent cookies from being automatically accepted. Open the ‘help’ section of your browser, which explains the different options for handling cookies. If you disable cookies, you may not be able to access all features on our websites.

Cyber ​​Media World Foundation websites may provide cookies for these purposes:
• Analysis – We like to optimize the website by following the users on the website, and thereby improve the user experience
• Saving your previously completed forms – this to save time when filling in new forms.


Safety
Any personal information you provide to us will remain secure and confidential. Cyber ​​Media World Foundation will not share your information with other companies. We follow industry standards to protect the information provided to us. We store all your information securely, both during transmission and after we receive data. This protects your data from loss, misuse and unauthorized access, disclosure, alteration or destruction. However, we cannot guarantee that we can eliminate any risk of misuse of your personal data by others with malicious intent. Please keep your own login details in a safe place and contact us immediately if you become aware of any unauthorized use of your password or any other breach of security.

We may disclose your personal information and/or user information if requested to do so by the police or any other regulatory or government agency investigating suspected illegal activity.

Updates to this policy
Cyber ​​Media World Foundation may update this privacy policy by posting a new version on this website, for the most recent version of our policy please visit our website.

Contact
If you would like to contact the Cyber ​​Media World Foundation about any aspect of our privacy policy, please use the information below.

Data Manager Patrick de Ritter Vlamoven 34 6826 TN Arnhem +31 (0)26 791 3110 info@cybermediaworld.nl